快捷搜索:

一身报国有万死,双鬓向人无再青。

一身报国有万逝世,双鬓向人无再青。

出自宋朝陆游的《夜泊水村子
原文赏析:
腰间羽箭久凋谢,嗟叹燕然未勒铭。
老子犹堪绝大年夜漠,诸君何至泣新亭。
一身报国有万逝世,双鬓向人无再青。
记住江湖泊船处,卧闻新雁落寒汀。
拼音解读
yāo jiān yǔ jiàn jiǔ diāo líng ,tài xī yàn rán wèi lè míng 。
lǎo zǐ yóu kān jué dà mò ,zhū jūn hé zhì qì xīn tíng 。
yī shēn bào guó yǒu wàn sǐ ,shuāng bìn xiàng rén wú zài qīng 。
jì qǔ jiāng hú bó chuán chù ,wò wén xīn yàn luò hán tīng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: